Zadaj pytanie.

Dziesiąte zakupy za 1 grosz

REGULAMIN PROMOCJI „Dziesiąte zakupy za 1 grosz

 

 • 1 Wprowadzenie

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki promocji pod nazwą „Dziesiąte zakupy za 1 grosz” (dalej „Promocja”).
 2. Promocja polega na premiowaniu obecnych i przyszłych klientów Albert Fresh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  (dalej „Spółka” lub „Organizator”) za systematyczne korzystanie z oferowanych przez Spółkę usług w tym zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego albertfresh.pl. Przebiega ona według zasad, które określa Regulamin. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 3. Organizatorem promocji pod nazwą „Dziesiąte zakupy za 1 grosz” jest Albert Fresh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dalej „Organizator”) wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000773621, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Półłanki 62B, 30-740 Kraków, NIP: 6793181033, REGON: 382646329, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@alberthurt.com, numer telefonu: +48 533 327 882.
 4. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest konkursem, grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku. Nie jest też żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Uczestnik – przystępując do Promocji – akceptuje postanowienia Regulaminu oraz zgadza się, aby Albert Fresh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przetwarzał jego dane osobowe dla celów Promocji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby Promocji jest Organizator. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe na zasadach określonych w Regulaminie. Podanie danych osobowych wymaganych Regulaminem jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Osoba, której podane dane osobowe dotyczą ma prawo wglądu do nich, może je zmieniać w przypadku, gdy są nieaktualne lub niezgodne z rzeczywistością i może żądać zaprzestania ich przetwarzania. W związku z realizacją Promocji Organizator przetwarza następujące dane osobowe.
  • imię i nazwisko/firma,
  • login
  • adres,
  • adres e-mail.

Na podstawie niniejszego regulaminu dane osobowe uczestników będą przetwarzane tylko w okresie Promocji i tylko w celu przystąpienia do niej, wykonania praw i obowiązków związanych z Promocją, a także w celu archiwizacyjnym.

 

 • 2 Definicje

 

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  • Organizator/SpółkaAlbert Fresh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie.
  • Sklep internetowy usługi świadczone przez Spółkę w postaci prowadzenia Sklepu internetowego www.homeshoping.pl/www.albertfresh.pl.
  • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, korzystająca z usług świadczonych przez Albert Fresh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. za pośrednictwem Sklepu internetowego homeshoping.pl/www.albertfresh.pl i jednocześnie posiadająca Konto w Sklepie internetowym.
  • Zamówienie – złożone i w całości opłacone przez Klienta zamówienie na produkty z oferty Albert Fresh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  • Zgłoszenie uczestnika – zgłoszenie przystąpienia do Promocji wypełniane w formie zgłoszenia e-mail na adres: sklep@alberthurt.com po zrealizowaniu Zamówień zgodnie z warunkami Promocji
  • Nagroda/Kod Rabatowy - niepowtarzalny numer, który po spełnieniu warunków promocji zostaje przekazany Klientowi w formie elektronicznej w odpowiedzi zwrotnej na Zgłoszenie uczestnika.

 

 • 3 Czas trwania Promocji

 

Promocja trwa od 01.09.2020 roku do odwołania.

Organizator będzie realizował uprawnienia klientów wynikające z otrzymanej w ramach Promocji nagrody w terminie 3 miesięcy od dnia oświadczenia Organizatora o spełnieniu warunków określonych w § 4.

 

 • 4 Warunki udziału w Promocji

 

 1. Klient korzystający z usług Albert Fresh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. może skorzystać z Promocji po spełnieniu następujących warunków:
  1. Klient w okresie obowiązywania Promocji dokona 9 (dziewięciu) Zamówień na kwotę przynajmniej 100 zł każdy (stu złotych) na produkty oferowane przez Spółkę. Zakupy zostaną zrealizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego i po zalogowaniu na Konto w Sklepie internetowym. Odstęp pomiędzy poszczególnymi zamówieniami nie może wynosić mniej niż 1 dzień roboczy i nie więcej niż 3 miesiące.
  2. Po spełnieniu warunków określonych w podpunkcie 4 pkt. 1 podpunkt a w okresie trwania Promocji Klient wyśle na adres Zgłoszenie uczestnika o następującej treści:

 

Ja, …. (wpisz swoje imię i nazwisko) dokonałem 9 zamówień na kwotę co najmniej 100 złotych każde w Sklepie internetowym Albert Fresh.

 

W celu weryfikacji poprawności zgłoszenia, podaję login mojego Konta w Sklepie internetowym: (wpisz swój login).

Jednocześnie oznajmiam, że zapoznałem się z Regulaminem Promocji pod nazwą „Dziesiąte zakupy za 1 grosz” dostępnym https://www.albertfresh.pl/dziesiate-zakupy-za-1-grosz,193.html i w pełni akceptuję jego postanowienia.

 1. Dokonane przez Uczestnika zgłoszenie jest sprawdzane i weryfikowane przez Organizatora. W przypadku pozytywnej weryfikacji, w wiadomości zwrotnej na adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał Zgłoszenie uczestnika, Organizator prześle Kod rabatowy o wartości 100,00 złotych do wykorzystania przy następnym zamówieniu na kwotę minimum 0,01 zł (1 grosz) w Sklepie Albert Fresh. Wraz z Kodem rabatowym Uczestnik otrzyma szczegółową instrukcję skorzystania z Nagrody, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik Promocji otrzymuje Nagrodę, jeżeli spełni wszystkie warunki Promocji opisane w § 4 ust. 1.
 3. Organizator zastrzega sobie 14-dniowy termin od dnia dostarczenia Zgłoszenia uczestnika na wysłanie potwierdzenia o przysługującej klientowi Nagrodzie. W przypadku negatywnej weryfikacji dokonanego zgłoszenia Organizator nie ma obowiązku informować klienta o niespełnieniu warunków Promocji.
 4. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji.
 5. Dokonanie zakupów w ramach jednego zamówienia na kwotę przewyższającą 100 zł nie uprawnia do żądania zaliczenia tego zamówienia na poczet więcej niż jednego Zamówienia w rozumieniu § 2 ust. 1 punkt 1.4.. Przykładowo, jeżeli Klient dokonał zamówienia na kwotę 200 zł lub wyższą, tak dokonane zamówienie jest traktowane jako jedno, a nie dwa lub więcej na poczet 9 koniecznych do otrzymania Nagrody.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora przed lub w czasie trwania Promocji. Przy korzystaniu z Kodu Rabatowego otrzymanego w ramach Promocji „Dziesiąte zakupy za 1 grosz” Uczestnik nie może żądać uwzględnienia innych przysługujących mu kodów lub rabatów.
 7. Kodów Rabatowych nie można łączyć ze sobą w ramach jednych zakupów w Sklepie Albert Fresh. W celu skorzystania z pozostałych Kodów rabatowych klient powinien złożyć odrębne zamówienia na kwotę co najmniej 1 grosz każde.

 

 • 5 Reklamacje

 

 1. Uczestnik promocji ma prawo złożyć reklamację Organizatorowi. Powinien to zrobić niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które budzą jego zastrzeżenia.
 2. Reklamację uczestnik ma prawo złożyć w formie elektronicznej na adres: sklep@alberthurt.comoraz pisemnie w siedzibie Albert Fresh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. przy ul. Półłanki 62 B, 30-740 w Krakowie.
 3. W reklamacji Uczestnik powinien podać:
  • adres,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu, jeżeli posiada,
  • login,
  • uzasadnienie reklamacji.
 4. Organizator udzieli odpowiedzi najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Organizator może udzielić odpowiedzi na reklamację w postaci elektronicznej – na adres e-mail podany w reklamacji, lub w postaci papierowej – w siedzibie spółki bądź na adres korespondencyjny podany w reklamacji.

 

 • 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa zasady Promocji, jednak w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, stosuje się postanowienia „Regulaminu sklepu internetowego homeshoping.pl” oraz obowiązujące przepisy prawa.
 2. Informacje o Promocji, zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
 3. Każda promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i realizowana na podstawie odrębnego regulaminu. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 4. Treść Regulaminu, dostępna jest przez cały okres obowiązywania Promocji na stronie https://www.albertfresh.pl/dziesiate-zakupy-za-1-grosz,193.html oraz w siedzibie Spółki.
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Udział w Promocji oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 roku.

 

Kraków, dnia 01.09.2020 roku

- Organizator -

 

 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com
© Hurtownia Albert Fresh 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone
CMS by Quick.Cart design: grafiQa.pl